Gemalen


GEMALEN IN DE SCHERMER


Algemeen

Om droge voeten te houden in een land dat voor een belangrijk deel onder de zeespiegel ligt, zijn er talloze gemalen nodig. 

Deze zorgen voor onze veiligheid.

De klimaatwijziging, met een rijzende zeespiegel en meer regenval, is voortdurend onderwerp van gesprek. Maar ook de bodemdaling in de polders, en meer verhard oppervlak (een steeds grotere bebouwing en steeds meer wegen) als gevolg waarvan regenwater versneld naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Aanpassingen in de waterinfrastructuur zijn dan ook noodzakelijk. De afvoercapaciteit van bestaande gemalen moet in veel gevallen worden vergroot. In sommige gevallen vindt er nieuwbouw plaats.

This browser cannot play the embedded video file.

Bron: NTR School TV & Beeldbank

Soorten gemalen

Er bestaat een grote variëteit aan gemalen voor oppervlaktewater. 

Bij de vele soorten gemalen voor peilbeheer (boezemgemalen, poldergemalen, hoogwatergemalen en opvoergemalen) gaat het om het constant houden van het peil in een bepaald gebied door het teveel aan water af te voeren.

Met een wateropvoerwerktuig, meestal een pomp, soms een vijzel en in incidentele gevallen een scheprad, wordt dat doel bereikt. Bij gemalen voor watertransport (circulatiegemalen, doorspoelgemalen, transportgemalen) wordt het water naar elders verplaatst om op een nuttige manier gebruikt te worden. Bijvoorbeeld het verversen van water in stedelijke grachtenstelsels, het aanvoeren van bedrijfswater voor industriële installaties of de bevloeiing van landbouwgebieden. 

Met andere woorden: een grote verscheidenheid aan installaties.

Gemalen in de Schermer

Wie kent ze nog?

De drie gemalen die het werk van de molens tussen 1928 en 1930 hebben overgenomen.

Het Schermeer is ontstaan uit de twee veenriviertjes Schermer en Leet, die ten oosten van Alkmaar stroomden. Het door vroege ontginningen ontwaterde en daardoor gezakte veenland had zwaar te lijden van de grote overstromingen in de 12e en 13e eeuw. Het veenland verbrokkelde en het Schermeer ontstond. In 1627 ontstonden de eerste plannen voor droogmaking. Al in 1633, nadat aan alle eisen van de omringende gebieden en polders ten aanzien van de veiligstelling van waterberging en waterafvoer kon worden voldaan, werd met de drooglegging begonnen. In 1634 werd de ringdijk gesloten en in mei 1835 viel de (toen) polder droog. De (getrapte) bemaling van het circa 4700 ha. grote gebied vond plaats met in totaal 52 poldermolens, verdeeld over drie molengroepen. De grootste groep tussen Schermerhorn en Ursem maalde in totaal met 16 molens.

Dit systeem werkte zo goed dat het stoomtijdperk geheel is overgeslagen en men pas in 1928 op elektrische bemaling is overgestapt.

De totale polderbemaling vond vanaf dat moment plaats met vier elektrisch aangedreven gemalen: de Emma, Juliana, Wilhelmina en (middenin de polder) gemaal IV. 

Alle in de stijl van de Amsterdamse School ontworpen door de gebr. W.C. en K. de Wit.

Gemaal Wilhelmina, met aangebouwde dienstwoning, is in 1928 in gebruik genomen. De installatie bestaat uit twee centrifugaalpompen, fabrikaat Stork-Hengelo, met een capaciteit van 100 m3/min.elk bij een opvoerhoogte van 4,60 m. De aandrijving vindt plaats met twee elektromotoren, fabrikaat Smit-Slikkerveer, met een vermogen van 112 kW. elk.

In 1991 is de bemaling van dit deel van de Schermer overgenomen door het ernaast gebouwde, eveneens elektrisch aangedreven, gemaal Beatrix met een capaciteit van 2 x 145 m3/min.

Het toenmalige Waterschap Het Lange Rond, de gemeente Schermer en drie particuliere organisaties uit de streek hebben toen een werkgroep opgericht die de mogelijkheden tot museaal behoud van het gemaal moest verkennen. De conclusie van een in opdracht van de werkgroep, via de NGS door Tauw opgesteld, rapport was dat het hier een gaaf, waardevol en een te behouden gemaal betrof.

Sinds 1995 is gemaal Wilhelmina, waarin nog alle installaties in werkbare staat aanwezig zijn, als museumgemaal in gebruik. Ondergronds is het gemaal ontmanteld.


🇳🇱   © JOIR-2006-2023  |  Privacy   |   Disclaimer   Contact  | Site Map   |  🇳🇱  |